Malarstwo na drewnie

Magnetband av denna polska radiouppsättningen finns bevarat.

Malarstwo na drewnie

Magnetband av denna polska radiouppsättningen finns bevarat.

Radiodiffusion télévision polonaise
Warszawa